իւղ

իւղ

Dasnabedian 1995: 438

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 21,16
huile

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԻՒՂ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0873 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ἕλαιον oleum. որ եւ ստէպ գրի ԵՒՂ (նովին հնչմամբ, իբր եո՛ւղ. ռմկ. եղ. թ. եաղ. յն. է՛լէօն. լտ. օ՛լեում.) Ձէթ. պարարտութիւն մզեալ ʼի պտղոյ ձիթենւոյ, յուտեստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԷԹ — (ձիթոյ.) NBH 2 0155 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c գ. ἕλαιον oleum. Իւղ ձիթենւոյ. ... եբր. զայթ. վր. զե՛թի. *Ձէթ ʼի ձեթենեաց ʼի լոյս: Զգինի եւ զձէթ: Ձէթ ընդ իւրեանս ոչ բարձին. եւ այլն: Տե՛ս եւ ԻՒՂ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՃԱՌ — I. (ի, աց. եւ ոյ, ոց.) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c գ. ԱՃԱՌ որպէս ՕՃԱՌ, որ գրի ԱՒՃԱՌ. σμῆγμα, πόα smegma, pigmentum, herba Սապոն. օշնան. բոյս, եւ զանգուած իւղախառն՝ փրփրեցուցիչ ջրոյ ʼի պէտս լուանալոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԱՆ — (ոյ, ոց. եւ ի, աց.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἁγγεῖον, ἅγγος, σκεῦος vas, receptaculum, instrumentum Անօթ. ընդունարան. գործած ʼի պէտս ամալոյ ինչ. սպաս յո՛ր եւ է նիւթոյ՝ որ տանի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊՐՍԱՄ — ( ) NBH 1 0280 Chronological Sequence: Unknown date, 14c գ. ԱՊՐՍԱՄ կամ ԱՊՐՍԱԴ. եւ ԱՊՐՍԱՄԱՅ ԻՒՂ, կամ ԱՊՐՍԱԴ ԻՒՂ Բալասան. բաղսամոն. βάλσαμον balsamum Տե՛ս եւ ԱՊՐԱՍԱՄ. Գաղիան.: *Զաղանդ բառնայ զերակղացւոյն, որ ապրսամ եղով եւ ջրով ասեն միշտ մկրտիլ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՒՂԻԿ — ( ) NBH 1 0874 Chronological Sequence: Early classical գ. Դոյզն եւ չափաւոր իւղ. ձէթ. *Ի չորաբեկ սեղանն մատչին. ոմն հացիկ, եւ աղիկ, եւ սմանք իւղիկ եւս յաւելուն. Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ. (յն. հաց, աղ, իւղ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՆԹԵՂ — (ի, աց.) NBH 1 1049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c գ. Նոյն բառ է՝ այլեւայլ առմամբ՝. եւ թ. գանդիլ, գէնդիլ. լտ. գանտէ՛լա. ճրագ յիւղոյ. ղամբար. ջահ. տրցակ եղեգանց կամ խծուծ կամ մախր Վառեալ. ճարպ կամ մոմեղէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԵՌՈՆ — (ի, իւ, կամ աւ, ով, աց.) NBH 2 0252 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ՄԵՌՈՆ կամ ՄԻՌՈՆ, կամ ՄԻՒՌՈՆ. Բառ յն. μύρον կամ μύρων . որ թարգմանի իւղ անոյշ. եւ առանձինն է սուրբ իւղն օծութեան ʼի դրոշմել զմկրտեալս, յօծանել զքահանայս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՈՒՇԿ — (մշկոյ.) NBH 2 0300 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 13c, 14c գ. μόσχος muscus, moschus moschiferus. թ. միւք, ... յն. լտ. մօսխոս, մօ՛սքուս, մուսգուս . (ʼի պրս. բառէ մուշ, որ է մուկն.) Մկնաձեւ եւ մկնաչափ կենդանի ʼի հնդիկս՝ անուշահոտ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՇԻՀ — (շհոյ, կամ (նաշհի) հւոյ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. ՆԱՇԻՀ եւ ՆԱՇԻ. գրի եւ ՆԱՇԻԽ. ար. պ. նէշա, նիշաստա . σεμίδαλις semila, similago եւս եւ πέμμα, χονδρίτης եւ այլն. Գերմուկ ալիւր՝ ազնիւ եւ բարակ. որ եւ ՍԻՄԻՆՏՐ, ՍԻՂԻԳՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՐԴ — (ի կամ ոյ, ից կամ ուց.) NBH 2 0791 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. վր. վա՛րդի. պ. ար. վարտ. վէրտ. յն. ռօ՛տօն. լտ. ռօ՛զա. ῤόδον rosa. Ծաղիկ գեղեցիկ որպէս թագաւոր ծաղկանց՝ կարմրերփեան անուշահոտ. որպէս եւ սպիտակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.